FANDOM


Aurinkomaan yliopisto

Näyttökuva 2017-11-27 kello 2.38.17

Kuvassa uuden yliopiston professori Statsekreterare.

Aurinkomaan yliopisto on valtakunnan ainut koululaitos. Se vastaa Aurinkomaan tutkintojen myöntämisestä, erilaisten julkaisujen myymisestä, sekä antaa opetusta ja yhteiskunnallisia palveluita opiskelijoille ja tilaajille. Lisäksi se toimii valtakunnallisena tutkimuslaitoksena. Yliopiston toimintaa johtaa kokonaisuudessaan professori ja erilaisia opetusmahdollisuuksia tarjoaa yliopiston lehtorit. Mottona on "Scientia sequimur"; seuraamme tietoa. Yliopisto perustettiin ensimmäisen kerran Uuden Roihun kartan aikana vuonna 2016. Vuoden 2017 alussa tapahtuneen karttaresetin jälkeen yliopiston toiminta suunniteltiin uudestaan ja uusi yliopisto aloitti toimintansa saman vuoden loppupuolella.

Vanha yliopisto

Aurinkomaan yliopisto perustettiin ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2016 Kuuran lääninherran Raistlin_Majer3:n aloitteesta. Raistlin_Majer3 suunnitteli yliopiston idean lisäksi sekä opetussuunnitelman että yliopiston rakennukset.

Tuolloinen yliopisto oli jonkin verran erilainen nykyiseen verrattuna. Yliopiston alueilla vallitsi sen oma erillinen lainsäädäntö. Opetussuunnitelma oli opiskelijoita kohtaan paljon nykyistä joustavampi, mikä johti siihen, että opiskelijoita opetettiin suurimmaksi osin yksityisesti. Opiskelua ei hoidettu niinkään oppiainepohjaisesti, vaan yleisesti.

Vanhalla yliopistolla oli Aurinkomaassa kaksi yksikköä; Roihun ja Kuuran yksiköt. Tästä huolimatta yksiköt olivat samaa yliopistoa ja päärakennus sijaitsi Roihussa.

Screenshot 118

Kuva: Ensimmäinen professori Raistlin_Majer3 (oikealla) Kuuran yksikön rakennustyömaalla.

Vanhan yliopiston lainsäädäntö:

1§ Yliopiston aluetta koskee Hallitsijan myöntämä luvanvarainen autonomia. Lakiteknisesti alueella pätevät kaikki Aurinkomaan lait, joiden lisäksi yliopiston aluetta ja toimintoja säätelevät myös yliopistolait.

2§ Yliopiston talous on autonominen erillistalous, mikä tarkoittaa sitä että yliopisto ei myy raaka-aineita. Yliopiston toiminta ei siten aiheuta inflaatiota valtakunnan taloudelle. Yliopisto myy eri tyyppisiä palveluita koulutuksesta asiantuntija tehtäviin, sekä julkaisuja Aurinkomaan hallinnolle sekä yksityishenkilöille.

3§ Vain läänin vartijoilla ja ylemmillä valtakunnan viranhaltijoilla on oikeus kantaa asetta yliopiston alueella. Tahallisesta väkivaltaisesta toiminnasta yliopiston alueella seuraa pääsykielto yliopiston alueelle.

4§ Erillisistä alueellisista laeista huolimatta läänin turvallisuus koskee myös yliopiston aluetta.

5§ Yleisten lakien rikkominen käsitellään normaalilla Aurinkomaan oikeusprosessilla, yliopiston lakien rikkomisen tapauksessa voidaan käyttää rangaistuskeinoja sisältäen, mutta ei pois lukien muita rangaistusmuotoja, sakkorangaistus (josta yliopisto tilittää 10% hallitsijan voudin kassaan), raaka-aineiden takavarikointi, häpeärangaistus, julkinen kirjallinen anteeksipyyntö.

6§ Mikään yliopistossa julkaistu materiaali ei saa olla plagioitua kirjallisuutta. Eli omalla nimellä ei kirjoiteta toisten teoksia. Kopioteosten kohdalla käytetään alkuperäisen kirjoittajan nimeä, editorina kopioijan nimi.

7§Mikäli alkuperäinen teos on Aurinkomaan alamaisen tekemä, kuuluu puolet kirjan myyntivoitosta hänelle (miinus painokulut).

8§Jotta materiaali voidaan julkaista, täytyy se olla plagioimatonta, ei-lukijalle vahingollista ja mielellään järjellä ajateltua. Materiaali voi olla esimerkiksi opas, kertomus, tutkielma, parodiakertomus, päiväkirja, runokokoelma, sarjateos tai lakikirjat. Lakikirjojen kohdalla päivämäärän merkitseminen on välttämätöntä, sillä lait saattavat vanhentua.

9§ Yliopiston opetuksen standardit ovat professorin määrittelemät yksilökohtaiset standardit oppiasteittain. Tällä pidetään huoli yhdenvertaisesta mahdollisuudesta valmistumiseen yliopistosta. Opetuksen tulee noudattaa yliopiston yhteiskunnallista opetuksen ja edistyksen tehtäviä. Annetun opetuksen takeena tulee olla kirjallinen tai muutoin todettu opetuskelpoisuus aiheen kohdalla.

10§ Yliopistolla on varainkeruuoikeus toimintansa kustannuksien kattamiseksi. Harkinnanvaraisesti yliopiston ylijäämävaroilla rahoitetaan Roihun köyhäintalon toimintaa.

Lait ovat hyväksytty Aurinkomaan oikeuslaitoksella.

Uusi yliopisto

Vuoden 2017 alussa tapahtuneen omistajavaihdoksen ja karttaresetin jälkeen valtakuntaa alettiin rakentamaan uudestaan. Yliopiston toiminta oli kokonaan hävinnyt yhteiskunnasta, kunnes uudeksi professoriksi valittiin Statsekreterare. Statsekreterare otti hoitaakseen koko opetustoiminnan uudelleensuunnittelun sekä yliopistorakennuksen suunnittelemisen, aivan kuten hänen edeltäjänsäkin.

Statsekreterare teki opetussuunnitelmaan rajuja uudistuksia, sillä pyrkimyksenä oli tehdä opiskelusta oppiainepohjaista ja karsia yksityisopetus lisäämällä yhteisiä luentoja ja yhdenmukaista opiskelua. Vanhan yliopiston aikana kurssit sai valita täysin itse, mutta nyt kehitettiin uuteen yliopistoon erilaisia linjoja, jotka määrittävät sen, mitä kursseja opiskelijan tulee käydä oppiakseen linjan asettamat tavoitteet.

Yhdessä silloisten hallitsijoiden kanssa tehtiin myös päätös, jossa yliopiston oma lainsäädäntö nähtiin tarpeettomaksi ja se poistettiin käytöstä.

Uuden yliopiston opetustoiminta alkoi lokakuussa 2017. Koska yliopistolla ei vielä ole omaa rakennusta, niin se toimii Tekniikan museon tiloissa Roihussa. Uusi yliopistorakennus tullaan rakentamaan Roihuun.

Työllistäminen

Yliopisto työllistää mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan assistentteja käytännön asioita varten, sekä lehtoreita yliopiston opetuksen kehittämistä ja toteutusta varten. Lehtoreilta vaaditaan suoritettua tohtorin tutkintaa. Koko koululaitoksen toimintaa johtaa professori.

Opetussuunnitelma

Yliopisto myöntää tutkintoja perustuen siihen, saako opiskelijat opintonsa päätökseen. Opiskelu on oppiainepohjaista, eli opiskelijan valitsema linja määrittää sen, mitä kursseja hänen tulee käydä saadakseen tutkinnon suoritetuksi. Opiskelijoiden oletetaan myös hankkivan tarpeelliset opintoihin tarvittavat materiaalit, eli opiskelu kuluttaa jonkun verran rahaa. Kannattaa tosin pitää mielessä, että opintojen tarkoituksena on oikeasti valmentaa ja auttaa opiskelussa, joten saatavilla olevista materiaaleista voi olla moninkertaista hyötyä. Eri tehtävät voivat edellyttää eri tasoisten tutkintojen hankkimista, mikä on todiste tietyn asteisesta perehtyneisyydestä.

Aloittaessaan opiskelun Aurinkomaan yliopistossa jokainen opiskelija valitsee itselleen linjan. Valittu linja määrittää sen, mitä kursseja opiskelijan tulee käydä. Jokainen opiskelija kuitenkin käy saman verran kursseja linjavalinnastaan riippumatta. Linja kannattaa valita omien kiinnostusten ja tavoiteammatin mukaan. Opiskelija voi suorittaa kerralla vain yhtä (1) linjaa ja tutkintoa. Linjoja pyritään kehittämään ja lisäämään mahdollisimman monelta alalta, mutta aluksi yliopistossa on kuusi linjaa: oikeustiede, taloustiede, metallurgia, maataloustiede, historia ja kulttuuritiede.

Jokaisella linjalla on suoritettavissa kolme tutkintoa, jotka ovat jo tuttuja vanhan yliopiston ajoilta. Tutkintojen rakenteet ovat kutienkin erilaiset vanhaan yliopistoon verrattuna. Uuden opetussuunnitelman tutkinnot sisältävät luentoja, linjakohtaisia kursseja ja lisäkursseja. Luennot ovat opiskelijoille yhteisiä ja niitä pidetään tarpeen mukaan. Linjakohtaiset kurssit ovat pakollisia ja ne määräytyvät valitun linjan mukaan. Lisäkurssi on mikä vain tarjolla olevista kursseista ja opiskelija saa itse valita sen. Luennoilla ei tarvita kirjoja, mutta osallistumismaksu vaaditaan. Linjakohtaisissa kursseissa ja lisäkursseissa opiskelu on itsenäistä ja perustuu kirjoihin, jotka tulee ostaa yliopiston kirjamyynnistä. Linjakohtaisten kurssien kurssikirjat löytyy kirjamyynnistä ostettavasta opinto-oppaasta. Kurssin suorittamiseksi opiskelijan tulee vastata kirjallisesti kolmeen (3) kirjaan liittyvään tehtävään, jotka professori tai lehtori tarkastaa. Kaikkien kurssikirjojen tehtävät löytyvät yhdestä tehtäväkirjasta, joka tulee ostaa opintoja aloittaessa. 

Tutkintojen rakenteet ovat seuraavanlaiset:

Laurentius: Kirjoittamisen perusteet -luento ja yksi linjakohtainen kurssi.

Magister: Yleissivistävä yhteiskuntaopin luento, yksi linjakohtainen kurssi ja yksi vapaavalintainen lisäkurssi, joka ei saa olla jo aiemmin suoritettu kurssi.

Tohtori: Korkeinta tutkintoa varten opiskelijan tulee kirjoittaa kirja valitun linjan aihepiiristä. Kirjan minimipituus on 30 sivua ja se voi olla esimerkiksi tietokirja, opas tai omia näkökulmia sisältävä teos oman linjan aiheesta. Kun professori on tarkastanut kirjan, pidetään siitä julkinen väittelytilaisuus, jossa kirjoittaja kertoo teoksestaan professorin tai lehtorin esittäessä kysymyksiä. Tilaisuuden jälkeen opiskelijalle myönnetään tohtorin tutkinto.

Vaikka yliopisto kannattaakin opiskelemiseen, niin tohtorin tutkintoja voi suorittaa vain kaksi (2) kappaletta. Magister- ja laurentius-tutkintoja puolestaan voi suorittaa niin paljon, kuin aika ja raha sallii.

Suoritetuista magisterin ja tohtorin tutkinnoista yliopisto myöntää maksuttomia todistuksia, joita tarvitaan esimerkiksi työhaastatteluissa todisteeksi yliopisto-opinnoista. Todistuksen kadotessa yliopisto myöntää uuden pientä maksua vastaan. Aito todistus on aina professorin allekirjoittama ja sinetöimä.

Julkaisutoiminta

Yliopisto julkaisee kirjoja Aurinkomaan intellektuellien tarpeisiin, oppimateriaaleiksi, for lolz, ja monesta muusta syystä. Julkaisujen myynnillä katetaan valtaosa toimintaan liittyvistä kuluista, eli jokainen myyty kirja auttaa yliopiston toiminnan tukemisessa. Sen lisäksi jokainen myydystä kirjasta menee kirjan tekijälle 50% kirjan hinnasta miinus verot. Jos haluat julkaista kirjan tai sinulla on kirjaehdotus, kannattaa ottaa yhteyttä yliopiston professoriin tai muuhun henkilökuntaan.

Yliopiston julkaisulistan voit katsoa täältä.

Myönnetyt tohtorin tutkinnot

Tässä listassa näkyy vain ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet uuden yliopiston aikana korkeimman tutkinnon. Laurentiuksia ja magistereita ei julkaista tässä.